Skip to content
LEANBEBRIUW OKKEMA, FOAR ALLES!
Wynserdyk 24
8734 GB Easterein
0515 331366
info@okkema.nl
http://okkema.nl
Tjerk Okkema
Hendrik Okkema

By leanbedriuw Okkema kinne jo terjochte foar alle soarten fan wurk. Sawol gemeente, bedriuwen, veehâlders as partikulier. Mei in ferskaat oan kranen, trekkers en oar materieel kinne we alle wurksumheden foar jo fersjoargje. Ek oanlis fan túntsjes en leverjen fan sân en túngrun is gjin enkel probleem. Mei in ploech fan 15 man steane we graach foar jo klear.

Back To Top