Leanbedriuw Okkema Easterein

Leanbedriuw Okkema Easterein 2017-04-11T15:35:52+01:00

Project Description

Wynserdyk 24
8734 GB Easterein

telefoon 0515 331366

info@okkema.nl
www.okkema.nl

By leanbedriuw Okkema kinne jo terjochte foar alle soarten fan wurk. Sawol gemeente, bedriuwen, veehâlders as partikulier. Mei in ferskaat oan kranen, trekkers en oar materieel kinne we alle wurksumheden foar jo fersjoargje. Ek oanlis fan túntsjes en leverjen fan sân en túngrun is gjin enkel probleem. Mei in ploech fan 15 man steane we graach foar jo klear.

Leanbebriuw Okkema, foar alles!
Tjerk Okkema
Tjerk Okkema
Hendrik Okkema
Hendrik Okkema